LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Steplag

Valstybė: Kazachijos SSR

 Iki 1948 m. asmenys nuteisti pagal RSFSR BK 58 – o straipsnio politinius kaltinimus,  bausmes atlikdavo bendrojo režimo lageriuose, kartu su kriminaliniais nusikaltėliais. Tik nedidelė dalis buvo kalinami katorgos darbų lageriuose. 1948 m. sausio mėn. buvo paruoštas nutarimo projektas apie atskirų griežto režimo lagerių ir kalėjimų, skirtų “ypatingai pavojingų valstybinių nusikaltėlių” laikymui, sistemos sukūrimą. 1948 m. vasario 28 d. SSRS MVD ministro S.Kruglovo įsakyme “Dėl Ypatingųjų MVD lagerių įkūrimo” nurodoma, kad 6 mėn. laikotarpyje Karagandos sr. turi būti įsteigtas Ypatingasis lageris Nr.4 (vad. ‘Stepnoj’ lageris). Ypatingo kalinimo režimo paskirtis - užtikrinti visišką kalinių atskyrimą nuo išorinio pasaulio ir įvesti griežtą drausminę, visiškos kontrolės ir priežiūros sistemą. Griežto režimo sąlygomis:

  • kaliniai baudžiami už bet kokį pademonstruotą nepaklusnumą, ar nusižengimą lagerio vidaus taisyklėms;
  • jiems netaikomos jokios lengvatos bei paskatinimai už atliktą darbą;
  • kaliniai, be išimties, naudojami tik sunkiuose fiziniuose darbuose;
  • į darbus vedami tik ginkluotos sargybos priežiūroje;
  • akylai sekami ir prižiūrimi tiek gyvenamoje lagerio zonoje, tiek darbo zonose;
  • griežtai reikalaujama, kad kalinys įvykdytų nustatytas išdirbio normas, neįvykdžius – baudžiama – įkalinant vidiniuose lagerių kalėjimuose (BŪR’uose – барак усиленного режима).

Ypatingojo režimo lageriuose kaliniai dėvėjo drabužius su asmeniniais numeriais, per metus galėjo rašyti tik du laiškus, barakai naktimis buvo rakinami, langai - sutvirtinami grotomis. Gyvenimo ir darbo sąlygos buvo sudaromos kuo sunkesnės, siekiant palaužti kalinius ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai.

Steplagas buvo įkurtas Karagandos sr. Džezkazgano raj. veikusių lagerių (priklausiusių Karlagui) pagrindu. Šios lagerių grupės sudėtyje buvo 6 lagerių skyriai – Baikonūre, Balchaše, Džezkazgane, Džezde, Kengyre, Ekibastūze, kurį laiką – ir Spaske. Išvardinti lageriai (Kengyras, Balchašas ir Spaskas) – įvairiu metu priklausė tiek Steplago, tiek ir Pesčianlago lagerių sistemoms. Tarp Steplago lagerių kalinių lietuviai sudarė antrą pagal dydį tautinę grupę – 2637 žm. iš 20 321 (1953 m. birželio mėn.).